U bent momenteel niet ingelogd.

Privacy

Privacy

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Het management van A.D.R. Vertriebs GmbH hecht veel belang aan de bescherming van gegevens. Elk gebruik van de internetpagina's van A.D.R. Vertriebs GmbH is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene gebruik maakt van speciale diensten van ons bedrijf via onze internetsite kan echter de verwerking van persoonsgegevens vereisen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te verwerken, wordt de basis, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de basisverordening inzake gegevensbescherming. en in overeenstemming met de voor A.D.R. Vertriebs GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over kunst, Informeer ons over de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden de betrokken personen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de Rechten gewist.

A.D.R. Vertriebs GmbH heeft als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website overgedragen gegevens zo goed mogelijk te beschermen. verwerkte persoonsgegevens. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. kan. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van A.D.R. Vertriebs GmbH is gebaseerd op de begrippen die door de Europese wetgever zijn gedefinieerd bij het uitvaardigen van de basisgegevensbeschermingsverordening (DS-GVO). werden gebruikt. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen we graag de gebruikte termen vooraf uit te leggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbare informatie wordt gedefinieerd als natuurlijke persoon die direct of indirect wordt geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of verschillende bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon onthullen, kan worden geïdentificeerd.

 • b) Betreffende persoon

  Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen, al dan niet geautomatiseerd, die wordt uitgevoerd op basis van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, het organiseren, rangschikken, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding of enige andere vorm van Verstrekking, aanpassing of koppeling, beperking, schrapping of vernietiging.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te identificeren die aan een natuurlijk persoon, met name om aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid te beoordelen, het gedrag, de verblijfplaats of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke kan worden toegewezen aan de betrokken persoon, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

 • g) Controleur of gegevensbeheerder

  2. Onder "voor de verwerking verantwoordelijke" of "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen toegang heeft tot de gegevens over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing vaststellen overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • h) Aannemer

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of die persoon, dat agentschap, die instantie of dat lichaam of die entiteit handelingen of niet. De autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen, overeenkomstig het recht van de Unie of het nationale recht, moeten maar niet als ontvanger.

 • j) Derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die worden bedoeld in van de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker die gemachtigd is de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke vrijelijk gegeven, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of elke andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar toestemming geeft voor de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens

2. Naam en adres van de controleur

Verantwoordelijk in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming is dit:

A.D.R. Vertriebs GmbH

Zum Schürmannsgraben 8

47441 Moers

Deutschland

Tel.: 02841-9499316

E-Mail: jb@adr24.com

Website: www.adr24.com

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van A.D.R. Vertriebs GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie bij elke toegang tot de website door een betrokkene of door een geautomatiseerd systeem. Deze De algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) de besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zgn. referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) het besturingssysteem, (6) het besturingssysteem, (7) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zgn. referrer) (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetdienstverlener van de toegang tot de website Systeem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt A.D.R. Vertriebs GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud te verbeteren onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen te verzekeren, (4) om ervoor te zorgen dat onze website systemen en de technologie van onze website en (4) om de rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze De anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door A.D.R. Vertriebs GmbH en anderzijds met het oog op de verbetering van de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf. bedrijf om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden zijn gescheiden van alle persoonsgegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

4. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de internetsite van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens wordt verzonden naar de verantwoordelijke voor de verwerking in de loop van het registratieproces, wordt gespecificeerd in het relevante invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde informatie De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor onze eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking De verantwoordelijke voor de verwerking kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik toe te schrijven aan de controller.

De registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking zal ook het IP-adres registreren dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en de Tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en deze gegevens kunnen het mogelijk maken om gepleegde misdaden op te lossen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Een overdracht van deze gegevens aan derden zal niet plaatsvinden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven of de doorgifte de vervolging dient.

De registratie van de betrokkene onder vrijwillige openbaarmaking van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden, die, door hun aard, alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde personen zijn vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te gebruiken. op elk moment of laat het volledig verwijderen uit het gegevensbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Verder de verantwoordelijke voor de verwerking corrigeert of wist de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, tenzij dit in strijd is met een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens. Het volledige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

5. Abonneer u op onze Nieuwsbrieven

Op de website van A.D.R. Vertriebs GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens zijn nodig bij het bestellen van de De nieuwsbrieven aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden bepaald door het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

A.D.R. Vertriebs GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig over aanbiedingen van het bedrijf door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan worden gedownload van de betrokkene kan alleen worden ontvangen indien (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene heeft gekozen voor het ontvangen van de nieuwsbrief geregistreerd. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene eerst heeft opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen aan het computersysteem dat door de betrokkene bij de aanmelding wordt gebruikt. evenals de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te voorkomen. en dient derhalve om de voor de verwerking verantwoordelijke rechtsbescherming te bieden.

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gesteld. worden geïnformeerd, indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of in de wijziging van de technische voorwaarden zou het geval kunnen zijn. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze Nieuwsbrieven kunnen te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Verder is er de mogelijkheid om zich op elk gewenst moment direct te registreren op de Internetsite van de verantwoordelijke voor de verwerking om zich af te melden voor de nieuwsbrief of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier op de hoogte te stellen.

6. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van A.D.R. Vertriebs GmbH bevatten zogenaamde telpixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die is ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om een logboekbestandopname en logboekbestandanalyse. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Gebaseerd op de Ingebedde telpixels, A.D.R. Vertriebs GmbH kan herkennen of en wanneer een e-mail door een persoon is geopend en welke links in de e-mail door de persoon in kwestie zijn geopend. werden opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokken personen zijn heeft het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, te allen tijde in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens verwijderd door de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbeheerder verwijderd. A.D.R. Vertriebs GmbH interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

7. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van de wettelijke voorschriften bevat de internetsite van A.D.R. Vertriebs GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt en directe de communicatie met ons mogelijk te maken, wat ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) inhoudt. Indien een betrokkene wordt gecontacteerd per e-mail of via contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens over de persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, worden verwerkt met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene voor de doeleinden van betrokken persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien waarin wordt voorzien door de Europese richtlijnen en verordeningen of door enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen was.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, wordt de persoonlijke Gegevens worden routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

9. Rechten van de betrokkene
 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de betrokken persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de gegevensbeheerder.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment te worden geïnformeerd door de voor de verwerking verantwoordelijke voor de verwerking. verantwoordelijke persoon om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien zijn de Europese richtlijnen en verordening, krijgt de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen, of met internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of Recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DS-BER en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, de betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever, om de onmiddellijke rectificatie te vragen van alle persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. van onjuiste persoonlijke gegevens. De betrokkene heeft ook het recht om onvolledige gegevens te laten vervolledigen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. van persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat hij/zij De betrokken persoonsgegevens worden onmiddellijk gewist indien een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming die aan de verwerking ten grondslag lag in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA, en er is geen elke andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene is niet in staat om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van het DPA.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waarvoor de voor de verwerking verantwoordelijke verantwoordelijk is. is onderworpen aan.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.

  Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene zijn of haar persoonlijke gegevens door A.D.R. Vertriebs GmbH wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact op te nemen met een personeelslid van de controleur voor dit doel. De medewerker van A.D.R. Vertriebs GmbH zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk zal worden nageleefd.

  Indien de persoonsgegevens door A.D.R. Vertriebs GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming verantwoordelijk is voor het verwijderen van de persoonsgegevens in overeenstemming met art. 17 lid 1 DS-GVO. gegevens neemt A.D.R. Vertriebs GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere maatregelen beschikbaar te stellen voor de voor de verwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te brengen dat de betrokkene door deze andere partijen op de hoogte is gebracht van de de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verzocht om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens wanneer de verwerking is niet nodig. De medewerker van A.D.R. Vertriebs GmbH zal in individuele gevallen de nodige regelingen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de beperking te verkrijgen van verwerking als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. om gegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
  • de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor bewering, oefening of verdediging van juridische claims.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de gegevensbeschermingsautoriteit bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de door de voor de verwerking verantwoordelijke opgegeven legitieme redenen om van de betrokken persoon.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene verzoekt om beperking van de bij A.D.R. Vertriebs GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens zij kan te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de controleur. De medewerker van A.D.R. Vertriebs GmbH zal de medewerker informeren over de beperking van de verwerking. ...aan de politie.

 • f) Recht op gegevensoverdracht

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, toegang te krijgen tot de hem/haar betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke persoon worden verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft ook het recht om deze gegevens te laten meedelen aan een aan andere voor de verwerking verantwoordelijken, zonder afbreuk te doen aan de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming die is gegeven op grond van Art. 6 lid 1, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit of artikel 9, lid 2, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de gegevensbeschermingsautoriteit, en de verwerking geschiedt volgens geautomatiseerde procedures. tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend aan de verantwoordelijke.

  Voorts hebben de betrokkenen bij de uitoefening van hun recht op doorgifte van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de DPA het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen zal zijn.

  Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van A.D.R. Vertriebs GmbH.

 • g) Recht van beroep

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DPA. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In het geval van een bezwaar zal A.D.R. Vertriebs GmbH de persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene te compenseren, of de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien A.D.R. Vertriebs GmbH persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van het persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt aan A.D.R. Vertriebs GmbH van de verwerking voor de doeleinden van direct marketing, zal A.D.R. Vertriebs GmbH geen persoonlijke gegevens meer verwerken voor deze doeleinden.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens die door A.D.R. Vertriebs wordt uitgevoerd. GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot elke medewerker van A.D.R. Vertriebs GmbH of een andere medewerker wenden. De betrokkene heeft recht op ook vrij zijn om hun recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, in het geval van welke technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat wordt toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een verantwoordelijke voor de verwerking die uitsluitend op een geautomatiseerde manier werkt. onderworpen zijn aan een besluit op basis van een verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen heeft in verband met de verwerking of die een soortgelijk effect heeft, op voorwaarde dat de beslissing is (1) niet noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) bij wet vereist is van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, en dat deze wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden te waarborgen, en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met uitdrukkelijke instemming van de betrokkene wordt genomen. Toestemming van de betrokkene, A.D.R. Vertriebs GmbH zal redelijke maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Draai je om.

 • i) Recht op herroeping van een toestemming voor gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om toestemming te krijgen voor de verwerking van de persoonsgegevens, dat is vastgelegd in de Europese richtlijn en de verordening die de verstrekker ervan heeft opgesteld. gegevens op elk moment.

  Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

10. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingen die worden uitgevoerd met het oog op de verstrekking van van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is noodzakelijk, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarbij een Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen is de de verwerking van persoonsgegevens wordt noodzakelijk om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van onze site zou gewond raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou worden gemeld aan een arts, ziekenhuis of andere zou moeten worden doorgegeven aan derden. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde partij, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene de anderen overtreffen. Wij mogen dergelijke bewerkingen met name uitvoeren omdat ze door de Europese wetgever specifiek worden genoemd. In dit verband was hij van mening dat een een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

11. rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde wordt nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f van de DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

12. Duur van de opslag van de persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, op voorwaarde dat zij zijn niet langer nodig voor de uitvoering van het contract of de aanvang van het contract.

13. Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens ter beschikking stellen; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken beschikbaar worden gesteld; mogelijke gevolgen van niet-beschikbaarheid

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over contractuele partner). Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Een niet-levering van persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat het contract niet met de betrokkene kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene hierover in elk afzonderlijk geval informeren, of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting bestaat om en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

14. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, dat is externe gegevensbeschermingsfunctionaris Fürth, in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingswetgeving Advocaat Christian Solmecke aangemaakt.