U bent momenteel niet ingelogd.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

A.D.R. Vertriebs GmbH exploiteert deze online shop voor commerciële doeleinden. A.D.R. Vertriebs GmbH biedt haar klanten op deze websites producten aan, voornamelijk inkt. en toner, voor aankoop via het internet.

De volgende voorwaarden zijn in het Duits geschreven en kunnen door de klant in zijn werkgeheugen worden geladen. Indien gewenst kunnen ze schriftelijk worden aangevraagd door te bellen naar 02841 - 94993 - 0. Het oproepbare adres van A.D.R. Vertriebs GmbH en de bevoegde vertegenwoordiger van A.D.R. Vertriebs GmbH kan in het bijzonder van de factuur worden overgenomen. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, in het bijzonder de geldigheid van het aankoopreglement van de koper, vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Onze aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bestellingen zijn voor ons alleen bindend als wij ze bevestigen of nakomen door de goederen te verzenden.

De contractuele relatie is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, in het bijzonder het Duitse burgerlijk wetboek en het Duitse handelswetboek.

Onze leverings- en betalingsvoorwaarden, waarmee onze klant zich bij het plaatsen van de bestelling akkoord verklaart, zijn uitsluitend van toepassing, en dit geldt ook voor toekomstige zaken, ook al worden ze niet uitdrukkelijk vermeld, maar zijn ze door de klant ontvangen met een door ons bevestigde bestelling. Indien de bestelling in afwijking van onze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt geplaatst, zijn alleen onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, ook als wij geen bezwaar maken. Afwijkingen zijn alleen van toepassing als deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn erkend.

§ 1 Product selectie
 1. De klant heeft de mogelijkheid om producten te selecteren en te bestellen in deze online shop.
 2. De klant kan op de website klikken op de producten die hij/zij wenst. Deze worden verzameld in een virtuele winkelwagen en op het einde van zijn aankoop ontvangt de klant een overzicht van de producten tegen de totale eindprijs inclusief BTW.
 3. A.D.R. Vertriebs GmbH stelt de klant in staat om voor het verzenden van de bestelling te controleren op de juistheid van de inhoud, met name de prijs en de hoeveelheid, en deze zo nodig te corrigeren.
§ 2 Prijzen
 1. De catalogusprijzen op het moment van de bestelling zijn geldig, zoals ze op de internetpagina's werden getoond.
 2. De prijzen zijn vermeld vanaf de maatschappelijke zetel van A.D.R. Vertriebs GmbH, inclusief BTW, maar exclusief kosten voor verpakking en verzending.
§ 3 Sluiting van het contract
 1. De aanbiedingen van A.D.R. Vertriebs GmbH op de website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. A.D.R. Vertriebs GmbH is dus niet verplicht om te presteren in geval van onbeschikbaarheid. Een overeenkomst en daarmee een contractuele verplichting voor de afzonderlijke diensten wordt echter geacht te zijn gesloten als A.D.R. Vertriebs GmbH de bestelling van de klant in tekstvorm heeft bevestigd.
 2. A.D.R. Vertriebs GmbH heeft het recht om goederen van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te leveren indien de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en de klant zich in het bestelformulier met deze procedure akkoord heeft verklaard.
§ 4 Contractuitvoering
 1. Orderverwerking
  A.D.R. Vertriebs GmbH zal de bestellingen binnen 24 uur verwerken en de klant informeren of de gewenste producten beschikbaar zijn.
 2. Levering
  Voor zover de bestelde producten beschikbaar zijn, zal A.D.R. Vertriebs GmbH deze binnen één werkdag na ontvangst van de bestelling verzenden.
 3. Verzendkosten
  De verzendkosten kunnen worden overgenomen uit de online shop en worden opnieuw weergegeven in het winkelwagentje voordat de bestelling wordt verzonden.
 4. Wijzigingen, uitbreidingen, beperkingen van de bestelling
  A.D.R. Vertriebs GmbH zal op korte termijn reageren op vragen van klanten in verband met reeds geplaatste bestellingen met betrekking tot wijzigingen, uitbreidingen en/of beperkingen van het productaanbod. Indien de klant tot 5 werkdagen voor de geplande levering een productwijziging, -verlenging en/of -beperking aanvraagt, zal A.D.R. Vertriebs GmbH hiermee zoveel mogelijk rekening houden.
§ 5 Servicehotline

A.D.R. Vertriebs GmbH biedt een hotline voor vragen van klanten in verband met de producten. Deze hotline is vijf dagen per week (maandag t/m vrijdag), tijdens de normale kantooruren (8.00 uur - 17.00 uur) beschikbaar voor de klant.

§ 6 Betalingsvoorwaarden
 1. A.D.R. Vertriebs GmbH stuurt de klant een factuur voor de bestelde goederen, die bij de levering van de goederen aan de klant wordt overhandigd. A.D.R. Vertriebs GmbH levert naar eigen goeddunken tegen rembours, automatische incasso of factuur. In geval van levering tegen factuur dienen alle factuurbedragen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.

Indien de koper met enige betalingsverplichting jegens ons in gebreke blijft, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van verzuim heeft A.D.R. Vertriebs GmbH het recht om, onder voorbehoud van het vorderen van verdere schadevergoeding, rente in rekening te brengen ten bedrage van de gebruikelijke bancaire debetrente, maar ten minste acht procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank..

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van onze vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper. Wij hebben het recht om de vorderingen van onze zakelijke relaties over te dragen. De koper heeft het recht om in het kader van de normale bedrijfsuitoefening over de verkochte goederen te beschikken.

De koper draagt hierbij alle vorderingen op derden die voortvloeien uit de doorverkoop tot zekerheid aan ons over. Hij is bevoegd om deze vorderingen voor onze rekening te innen tot aan de intrekking of opschorting van zijn betalingen aan ons. Hij is niet bevoegd om andere beschikkingen te geven, in het bijzonder om de eigendomsoverdracht bij wijze van zekerheid of in pand te geven.

Het eigendomsvoorbehoud geldt onder de voorwaarde dat de eigendom van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen op de koper overgaat bij volledige vervulling van de betreffende openstaande totale vordering. Indien de waarde van de zekerheden meer dan twintig procent hoger is dan onze vorderingen, geven wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrij.

§ 8 Garantie en aansprakelijkheid
 1. De klant dient A.D.R. Vertriebs GmbH op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan het product en bovendien dient de klant het product op kosten van A.D.R. Vertriebs GmbH op te sturen. De garantie van de leverancier is gebaseerd op §§ 433 e.v. BGB. In zakelijke transacties is de garantie beperkt tot 6 maanden en A.D.R. Vertriebs GmbH heeft het recht om het product te repareren of naar eigen goeddunken gratis te vervangen.
 2. A.D.R. Vertriebs GmbH is volledig aansprakelijk voor schade in geval van grove nalatigheid van haar organen en leidinggevend personeel, voor elke opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, en buiten deze verplichtingen ook voor grove nalatigheid van eenvoudige plaatsvervangers, tenzij A.D.R. Vertriebs GmbH zich op grond van de handelspraktijk kan ontheffen van deze aansprakelijkheid, in de laatste twee groepen gevallen voor de vergoeding van de typische voorzienbare schade. Eventuele nalatigheden van de klant worden aan deze laatste gecrediteerd. Aansprakelijkheid voor opzet, garantie, frauduleuze opzet en voor persoonlijk letsel, alsmede op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, blijft onaangetast.
§ 9 Overmacht
 1. Indien A.D.R. Vertriebs GmbH door overmacht (met name oorlog, natuurrampen) niet in staat is de verschuldigde dienst te leveren, is zij voor de duur van de belemmering vrijgesteld van haar dienstverplichtingen.
 2. Indien A.D.R. Vertriebs GmbH door overmacht gedurende meer dan een maand niet in staat is de bestelling uit te voeren of de goederen te leveren, heeft de klant het recht om zich uit het contract terug te trekken.
§ 10 Privacy

A.D.R. Vertriebs GmbH zal alle eisen op het gebied van gegevensbescherming in acht nemen, in het bijzonder de bepalingen van de Teleservices Data Protection Act. Personen of bedrijven waarvan de gegevens door A.D.R. Vertriebs GmbH zijn opgeslagen, hebben te allen tijde het recht op gratis informatie, correctie en blokkering van hun opgeslagen gegevens. Stuur uw verzoek eenvoudigweg per post of per fax naar het in het impressum vermelde adres. Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.

§ 11 Slotbepalingen
 1. Contracttaal is Duits.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. A.D.R. Vertriebs GmbH en de klant zullen de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die de economische bedoeling van de contractanten het dichtst benadert.
 3. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. A.D.R. Vertriebs GmbH en de klant zullen de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die de economische bedoeling van de contractanten het dichtst benadert.
§ 12 Juridische plaats en plaats van uitvoering

De verplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de gebruiker moeten worden vervuld in de vestigingsplaats van de gebruiker in Moers. Moers is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle huidige en toekomstige vorderingen, met inbegrip van vorderingen op basis van wissels en cheques, die voortvloeien uit de zakelijke relatie. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.